Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen seudun reuma-tules ry ja kotipaikka Riihimäki

2 § Tarkoitus

Yhdistys

 • on kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisyhdistys, joka työskentelee toimialueellaan reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi ja terveyden edistämiseksi.
 • edistää väestön terveyttä, liikuntaa ja toimintakykyä ja vahvistaa sairastuneiden elämänhallintaa, tarjoaa laadukkaita palveluita ja/tai edistää niiden saamista ja työskentelee jäseniensä sekä muiden reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi.
 • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan.
 • edistää itsenäisen toiminnan ja tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä

 • järjestää vertaistukea ja toimintaa.
 • järjestää ohjausta ja neuvontaa sairastaville, heidän läheisilleen ja koko väestölle järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä kokoaa ja jakaa tietoa reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairauksista.
 • järjestää liikuntaa ja terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.
 • järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reuma- ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille luo ja ylläpitää yhteistyötä sekä verkostoituu alueensa päättäjien, viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa.
 • vaikuttaa toiminta-alueellaan yleiseen mielipiteeseen reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa.

4 § Taloudellinen toiminta

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksun ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa ja ansiotoimintaa

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

Yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen tai postin välityksellä kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään kunakin vuonna huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen määräämällä tavalla joko jäsenille postitetuilla kirjeillä, paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika ja joka alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.
 9. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrä.
 10. Valitaan hallituksen neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi toimikaudeksi, joka on vuosikokousten välinen aika ja joka alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.
 11. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa tai tarvittaessa tilintarkastajaa ja yhdestä kahteen (1-2) varatoiminnantarkastajaa ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
 12. Päätetään osallistumisesta Suomen Reumaliitto Ry:n liittovaaliin vaalijärjestyksen määrittelemällä tavalla.
 13.  Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
 14.  Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

11 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

12 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kahdeksi toimikaudeksi valitut neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen vuosikokous määrää. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Erovuoroisuus ei ole uudelleenvalinnan este. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme(3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama sekä kahden siihen valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkistama.

13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle käytettäväksi alueen reuma- ja tuki ja liikuntaelinsairaiden hyväksi.

Info-puhelin: puh. 040 557 1530
Sähköposti: riretu(at)gmail.com

Pankkiyhteys: FI73 4108 0010 5450 05
Tälle tilille maksetaan retket, liikuntaryhmien osallistumismaksut jne. tapahtumakohtaisella viitteellä.