Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

PRH:n päätös 26.09.2013
Diaarinro 2013/504552Y

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen seudun reuma-tules ry ja kotipaikka Riihimäki

2 § Tarkoitus

Yhdistys

 • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi
 • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja
 • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi
 • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
 • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisytyöhön sekä
 • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksenä

 • järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa
 • järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille
 • järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa
 • kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöihin
 • avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi sekä reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinolojen kehittämiseksi.

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite on jätettävä hallitukselle marraskuun loppuun mennessä.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka toinen vuosi.
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen.
 12. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta.
 13. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

11 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoon.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen vuosikokous määrää.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätöksenteossa sovelletaan mitä näiden sääntöjen 9 § 5 momentissa on määrätty.

13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

17 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Info-puhelin: puh. 040 557 1530
Sähköposti: riretu(at)gmail.com

Pankkiyhteys: FI73 4108 0010 5450 05